Meddelande om integritet

Denna integritetsguide är skriven för användarna av denna webbplats vartdagligaliv.com och av innehållet som finns tillgängligt på den. Denna integritetsguide skrevs av de rådande ägarna av webbplatsen Vart dagliga liv (som för resten av detta meddelande, Data Manager) i syfte att informera de berörda parterna om hanteringen av de mottagna uppgifterna.

Eftersom de berörda parterna fritt kan besluta om de vill använda tjänsten eller inte, är det frivilligt att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att använda tjänsten, och det är också frivilligt att tillhandahålla uppgifterna.

1. Datahanteraren, omfattningen av de hanterade uppgifterna, syftet med datahanteringen

Personuppgiftsansvariga är de rådande ägarna av webbplatsen Vart dagliga liv.

För att få tillgång till vissa tjänster på webbplatsen vartdagligaliv.com krävs det att du kontaktar oss via e-post. Under denna process tillhandahåller företagets kunder de uppgifter som de finner relevanta, vilka hanteras av datachefen.

När du besöker vår webbplats arkiveras även uppgifter som IP-adress (din dators nätverksadress på internet), datum för besöket, vilka sidor som besökts och annan teknisk information. Allt detta sker anonymt, vilket innebär att det inte kan kopplas till din identitet nu eller i framtiden. Vi analyserar inte uppgifterna, de används endast för statistiska ändamål. Efter den statistiska analysen - som används för att vi ska kunna se hur många besökare vi har och hur vi ska kunna erbjuda en tillräckligt snabb drift av våra sidor - raderar vi uppgifterna.

Om du vill veta mer om ämnet kan du be om ytterligare skriftlig information genom att kontakta oss via någon av de e-postadresser som anges nedan i meddelandet. Vi kommer säkert att svara på din begäran.

2. Metoder och varaktighet för datahantering

Uppgifterna lagras i dataförvaltarens eget IT-system, antingen på egna eller hyrda servrar. Utöver detta kan uppgifterna tillfälligt laddas upp till dataförvaltarens andra datorer.

Datahanteringen börjar med användarens registrering och slutar med att användarens profil raderas, men enligt lagstiftningen kan vi hantera vissa uppgifter under längre tid (t.ex. faktureringsinformation som rör skatteredovisningar).

Hanteringen av uppgifter om besök varar under den tid som arkivfilerna behandlas, vilka lagras i högst ett år.

3. Skydd av personuppgifter

För att undvika obehörig användning och felaktig behandling av de personuppgifter som hanteras, använder Data Manager omfattande tekniska och operativa säkerhetsåtgärder. Vi kontrollerar kontinuerligt våra säkerhetsmetoder och utvecklar dem i enlighet med den tekniska utvecklingen.

4., Tillgång till dina egna data

De berörda parterna kan när som helst se sina uppgifter fullständigt med hjälp av funktionen "användarprofil" på webbplatsen, där de kan se, ändra eller radera alla sina uppgifter. Om de av någon anledning inte kan få tillgång till detta kan de skriva till e-postadressen vartdagligaliv@gmail.com, eller be om information genom att använda någon av de kontaktuppgifter som finns hos den personuppgiftsansvarige.

5., Dataöverföring, ytterligare mottagare

Vi skickar inte uppgifter om de berörda parterna till tredje part, varken inom eller utanför Europeiska ekonomiska gemenskapen. Vi måste dock skicka vissa ekonomiska uppgifter till NAV enligt skattelagstiftningen.

6., Automatiskt beslutsfattande

Vårt system skapar inte en profil utifrån den berörda personens besöksuppgifter och ger inte heller erbjudanden eller rabatter.

7., Dina rättigheter och möjligheter

Du kan lämna in ett klagomål - som vi kommer att besvara så snart som möjligt - om alla delar av datahanteringen genom att skicka ditt klagomål till datachefen (tjänsteman: Richard Seres-Nagy; e-postadress: vartdagligaliv@gmail.com). Om du vill sprida ditt problem till andra kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land, inom Europeiska unionen.

Policy för skydd av personuppgifter

Ägarna till webbplatsen Vart dagliga liv är fast beslutna att hantera klientuppgifterna för medborgarna, dessutom besökarna, arbetarna och kunderna på webbplatsen vartdagligaliv.com enligt högsta möjliga standard och enligt kraven i GDPR. Vi arbetar för att uppnå detta mål både som datahanterare och databehandlare.

Under vårt arbete säkerställer vi ett dataskydd som motsvarar högsta möjliga tekniska nivå. För att uppnå detta säkerställer vi våra aktiviteter för hantering och analys av data med regelbundet reviderade processer som utvecklas och drivs för att stå i proportion till de risker som finns. Det dataskydd som är inbyggt i våra processer och våra interna policyer garanterar tillsammans att våra medarbetare och partners agerar medvetet och genom att respektera integritetskraven.

Vi garanterar den berörda parten möjligheten att utöva rätten att begära information och att utöva rätten att korrigera och begränsa de uppgifter som hanteras av oss i enlighet med lagen om transparent verksamhet. De berörda parterna kan begära att deras uppgifter raderas och kan utöva sin rätt att protestera. Om du begär det ger vi dig möjlighet till dataportabilitet. Under vår hantering av uppgifterna och vår databehandling för våra partner har vi alltid lämplig rättslig grund, och vi agerar i enlighet med datahanteringens mål och tidsfrister.

Vi för ett uppdaterat register över vår datahantering. Vid behov gör vi en riskbedömning innan vi börjar hantera uppgifterna. Vi väljer bästa möjliga process baserat på detta för att minska de risker som kan uppstå på grund av antalet berörda parter och typen av hanterade uppgifter.

För att få mer detaljerad information om aktiviteterna i samband med dataskyddsaktiviteter för ägandet av webbplatsen Vart dagliga liv, och för att få kontaktinformationen till dataskyddsombudet, besök vår webbplats: www.vartdagligaliv.com.

Juridisk information

Den vartdagligaliv.com informerar dig om att besöka sin webbplats innebär acceptans av följande villkor på samma gång:

Allt innehåll som kan hittas på webbplatsen tillhör operatören. Den enda som är behörig att utöva de relaterade rättigheterna är ägaren av vartdagligaliv.com.

Innehåll som kommer från partners är juridiskt sett operatörens egendom från den tidpunkt då det publiceras på webbplatsen.

Vartdagligaliv.com är inte ansvarig för innehåll som skapas, vidarebefordras eller görs tillgängligt av en tredje part som är ansluten till vartdagligaliv.coms webbplatser, eller de som länkar till detta innehåll.

Rättigheterna och ersättningen för innehållet som visas på webbplatsen görs enligt operatörens individuella beslut, och detta inkluderar artiklar, åsikter, material etc., som inte kan användas utan operatörens preliminära skriftliga tillstånd. Att spara delar av webbplatsen på en hårdvara eller skriva ut dem är endast möjligt för dig för eget bruk, och även om du gör det garanterar det inte att du har tillstånd att använda dem, sprida dem, kopiera dem, lagra dem i en databas, göra dem tillgängliga för nedladdning eller göra innehållet kommersiellt tillgängligt.

Vi tar inget ansvar för de enskilda annonseringsmetoder som våra partner använder. Om en viss partner bryter mot de etiska reglerna på nätet kan operatören radera den partnern utan varning.

När det gäller visst innehåll finns det en möjlighet att uppmärksamma tredje man på elektronisk väg (e-post).

Om du vill placera en länk (hyperlänk) till webbplatsen (eller delar av den) på din egen eller någon annan webbplats, kan du endast göra det inom ramen för partnerarbetet.

Vid överträdelse av lagen om hyperlänkar har operatören rätt att omedelbart ta bort hyperlänken till webbplatsen och kräva ersättning för den skada som orsakades av lagöverträdelsen.

Du har därför inte rätt att ta del av juridiska meddelanden och datapolicyer från den nedladdade webbplatsen. Vid överträdelse av dessa villkor kan operatören kräva att de överträdande handlingarna upphör och kan kräva ersättning för skadan.

Inofficiell förfrågan till alla våra kära besökare:

De material som oundvikligen används för att skapa, utveckla eller uppdatera webbplatsen hyllar sina skapares talanger. Vi har försökt att använda dessa på rätt sätt och utan att förolämpa någon, men om vi misslyckas med det, eller om någon av våra besökare tror sig se sitt eget arbete på vår sida och klagar på att det publicerats, eller på avsaknaden av källa, ber vi dig att först kontakta oss i förtroende, för att nå en kompromiss och undvika större och tröttsamma konflikter.

Vår kära läsare! De horoskop som finns på webbplatsen vartdagligaliv.com är tabloidhoroskop, och de är endast skrivna i underhållningssyfte och har därför ingen indikation på verkligheten. De är inte personliga horoskop, och de har inte heller sammanställts av en astronom. Vänligen ta allt detta i beaktande.

Tack!

Privacy Notice

This privacy guide is written for the users of this website vartdagligaliv.com and of the contents that are available on it. This privacy guide was written by the prevailing owners of the website Vart dagliga liv (as for the rest of this notice, the Data Manager) with the purpose to inform the concerned parties about the management of the received data.

Given that the concerned parties can make free decision of whether to use the service or not, providing the sufficient data for its use is voluntary, and so is the act of supplying the data.

1., The Data Manager, the range of the managed data, the purpose of the data management

The Data Managers are the prevailing owners of the website Vart dagliga liv.

For the access of certain services of the website vartdagligaliv.com, it is required that you contact us by e-mail. During this process, the clients of the company provide the data they find relevant, which are handled by the Data Manager.

When visiting our website, the data - such as the IP address (the network address of your computer on the internet), the date of the visit, the pages visited and other technical information are archived as well. This all happens anonymously, which means it can't be associated with your identity now or in the future. We don't analyze the data, they are serving merely statistical purposes. After statistical analysis - which is used so we can see how many visitors we have, and how we can provide the sufficiently fast operating of our pages - we delete the data.

If you would like to know more about the topic, you can ask for further written information by contacting us though one of the e-mails listed below the Notice. We will surely reply to your request.

2., The methods and duration of Data Management

The data are stored on the Data Manager's own IT system, either on own or rented servers. Beside this, the data can temporarily be uploaded onto the Data Manager's other computers too.

The duration of the Data Management starts with the user's registration, and ends with the cancellation of the user's profile, although, according to the legislation, we can handle certain data for longer (such as billing information, regarding to the tax bills).

The management of the data about visits lasts for the time of the processing of the archive files, which are stored for a maximum of one year.

3., The protection of data

To avoid the unauthorized usage and the connecting mistreatment of the handled personal data, the Data Manager uses extensive technical and operational safety measures. We are continuously checking our security methods, and develop it in accordance with the technological development.

4., Access to your own data

The parties concerned can view their data completely at any time using the "user profile" function of the website, where they can see, modify or delete all of their data. If - for some reason - they can't get access to this, they can write to the e-mail address vartdagligaliv@gmail.com, or ask for information using any of the contact of the Data Manager.

5., Data transmission, additional recipients

We do not send the data of the parties concerned to third parties either in the European Economic Community or outside of it. We do have to send certain financial data to the NAV as required by the tax laws.

6., Automatic decision-making

Our system does not create a profile out of the concerned party's data of visit, nor does it make offers or define discounts.

7., Your rights and advocacy

You can file a complaint - to which we will reply as soon as possible - concerning any elements of the data management by sending your complaint to the Data Manager (officer: Richard Seres-Nagy; e-mail address: vartdagligaliv@gmail.com). If you aim to signal your problem to others too, you can contact the Data Protection Authority of your country, inside the European Union.

Data protection policy

The owners of the website Vart dagliga liv are determined in handling the client data of the citizens, furthermore the visitors, workers and clients of the site vartdagligaliv.com by the highest possible standards and as required by the GDPR. We are working on achieving this goal both as data managers and data processor.

During our work, we ensure data protection that is matching the highest possible technical levels. To achieve this, we ensure our activities of handling and analyzing data with regularly revised processes that are developed and operated to be proportionate to the risks involved. The data protection that is built into our processes and our internal policies together guarantee that our workers and partners act consciously and by respecting the privacy requirements.

We ensure the concerned party the possibility to practice the right of asking for information and the enforcement of the right to correct and limit the data that is handled by us according to the law of transparent operation. The parties concerned can ask for the deletion of their data, and can exercise their right of protest. In case you request it, we provide you the possibility of Data Portability. During our handling of the data and our data processing activity for our partners, we always have the appropriate legal basis, and we act according to the data handling goals and deadlines.

We keep an up-to-date record of our data handling. If needed, we make risk assessment before starting to handle the data. We choose the best possible process based on this in order to lower the risks that could come from the number of the parties concerned and the type of handled data.

To get more detailed information about the activities in connection with data protection activities of the ownership of the website Vart dagliga liv, and to get the contact information of the Data Protection Officer please visit our website: www.vartdagligaliv.com.

Legal notice

The vartdagligaliv.com is informing you that visiting its website means the acceptation of the following conditions at the same time:

All content that can be found on the website is the property of the operator. The only one who's authorized to exercise the related rights is the owner of the vartdagligaliv.com.

The contents that are from partners are legally the property of the operator from the time of their publishing on the website.

The vartdagligaliv.com is not responsible for contents created, forwarded or made available by a third party that are connected with the websites of vartdagligaliv.com, or those that link to these contents.

The entitlement and remuneration of the content shown on the website is done according to the individual decision of the operator, and this includes the articles, opinions, materials, etc., that can't be used without the operator's preliminary written permission. Saving parts of the website on a hardware or printing them is only possible for you for your own use, and even doing so does not guarantee you the permission to use them, spread them, copy them, store them in a database, make them available to download or make the content commercially available.

We do not take responsibility for the individual advertising methods set up by our partners. If a certain partner breaks the online ethical codex, the operator can delete that partner without a warning.

In the case of certain contents, there is a possibility to draw the attention of third people by an electronic way (e-mail).

If you'd like to place a link (hyperlink) to the website (or any elements of it) on your own website or some other website, you can only do that within the framework of partner work.

In case of the violation of the laws on hyperlinks, the operator will have the right to immediately remove the hyperlink to the website, and demand compensation for the damage that was caused by the offending of the law.

Thus, you are not entitled to acquire the legal notices and data policies from the downloaded website. In case of offending these conditions, the operator can demand the abandonment of the offending acts and can demand compensation for the damage.

Unofficial request for all our dear visitors:

The materials that are inevitably used in the making, developing or refreshing of the website are praising the talents of their creators. We tried to use these properly and without offending any lays, but in case we failed to do so, or if any of our visitors believes he/she sees his/her own work on our page and complains about it being published, or about the lack of source, please first contact us with confidence, in order to reach a compromise and avoid greater and tiring conflicts.

Our dear reader! The horoscopes found on the website vartdagligaliv.com are tabloid horoscopes, and they are only written for entertainment purposes, thus have no indication of reality. They are not personalized horoscopes, and nor were they assembled by an astronomist. Please take this all into consideration.

Thank you!

Annons